Закрыть

Добро пожаловать!

Введите, пожалуйста, Ваши логин и пароль

Авторизация
Скачать .xls

Меню

Лента новостей

Сантехнические работы
Сантехнические работы Фотогалерея проекта Краткое описание проекта Сантехнические работы <h2>Сантехнические работы фото</h2>  Предлагаем Вашему вниманию услуги

Сантехнический инструмент
Очень хорошо иметь возможность самостоятельно общаться с сантехникой — привести ее в рабочее состояние после засорения слива, заменить ту или иную деталь, провести профилактические работы по очистке

Герметик для ванной: какой лучше, как выбрать, пользоваться
При проведении ремонта в ванной комнате возникает необходимость в использовании герметизирующих составов. Надо предотвратить попадание воды в зазор между ванной (душевой кабиной) и стеной, между раковиной

52 незаменимых инструмента сантехника
В нашей сантехнической среде ходит много слухов о том, какой должен быть инструмент у сантехника. В этой статье я постараюсь развеять слухи и поделиться именно своим опытом по приобретению и использованию

Виды водопроводных труб и фитингов
Медные водопроводные трубы и фитинги Организация любого водопровода, в том числе и в частном доме, начинается с выбора подходящих водопроводных труб. Затем осуществляются работы с фитингами, склеивание

Инструменты для сантехнических работ
Инструменты для сантехнических работ Для установки навесных элементов сантехники — раковин и моек, —- а также для многих других работ (крепление опор трубопроводов и т. п.) понадобится электродрель

Виды и свойства герметиков. Какой герметик лучше выбрать?
Силиконовый герметик Практически во всех видах строительных работ наступает такой этап, когда возникшие стыки между конструкциями необходимо герметизировать, придать им окончательный завершенный вид,

ИНСТРУМЕНТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Инструменты и приспособления для мелкого текущего ремонта Инструменты для монтажа трубопроводной сети Уплотнительные материалы ИНСТРУМЕНТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Инструменты и приспособления

Арматура для старого унитаза
Механизм сливного бачка унитаза старого образца Чтобы устранить любую проблему, возникшую в работе унитаза старого образца, достаточно знать, как устроен сливной бачок и хитрости его починки. Особенности

Как спрятать трубы в туалете простыми способами?
Как спрятать трубы в туалете, которые смотрятся абсолютно не эстетично, портя весь облик туалетной комнаты? Как известно, в туалете проходит общий канализационный стояк , трубы горячего, холодного водоснабжения

Гранит

Откуда Вы узнали про нашу компанию?
 
Печать

Ukončenie zmluvy a jednostranné odmietnutie vykonať: rozlišovať, nemiešať

Občianskeho zákonníka pozná inštitúciu ukončenia zmluvy a pozná inštitúciu jednostranného odmietnutia vykonať ju. Určitá podobnosť (obe slúžia štádiu ukončenia zmluvy, pravidlá o odmietnutí odkazujú na ustanovenia o ukončení zmluvy) niekedy spôsobuje, že strany ich zmiešajú, čo vedie k ľahkým civilizovaným príšerám - produktom medzidruhového kríženia: „jednostranné ukončenie zmluvy“ "A dokonca" nemotivované predčasné ukončenie zmluvy jednostranne. " Vynára sa otázka etiky takýchto experimentov na inštitúciách občianskeho práva, najmä preto, že ich výsledky môžu pokaziť veľa krvi ich tvorcom a nevinným právnikom.

Na začiatku nie je možné „jednostranné ukončenie zmluvy“. Končí sa buď na základe vzájomného súhlasu strán, alebo na základe rozhodnutia jedného z nich. V druhom prípade sa iniciatíva nerovná určitému druhu „jednostrannosti“, proces ukončenia nemôže byť vyriešený výhradnou vôľou osoby, ktorá takúto iniciatívu predložila - sprostredkovateľský odkaz vo forme protistrany alebo súdu je vždy potrebný (bolo by zvláštne, keby súd, ktorý o ukončenie konania požiadal, mohol obe strany zmluvy). Aby zmluvná strana mohla od zmluvy odstúpiť so svojou vôľou, musí mať právo jednostranne ju odmietnuť vykonať, a to prostredníctvom riešenia príslušnej vôle zmluvným stranám.

Vo väčšine prípadov pokusy prekročiť karas s ošípanými znamenali, že sa strany pokúsili stanoviť nejaký druh preferenčného (v porovnaní so zavedeným kódexom) jednostranného odstúpenia od zmluvy, ale nemohli ho primerane vyjadriť v texte zmluvy. Nízka kvalita zmluvnej práce je, samozrejme, podporovaná skutočnosťou, že na úrovni stredného podnikania a pod ňou sa vykonáva podľa princípu „poďme rýchlo podpísať všetko a potom pochopíme“. Toto sa ešte zhoršuje skutočnosťou, že zákonodarca tiež umožňuje takýto zmätok (pozri s , Art. 3 Zákon č. 137-FZ z 25. októbra 2001) a najvyššie súdne prípady ( vládnucej Prezídium Najvyššieho rozhodcovského súdu Ruskej federácie č. 5848/98 zo dňa 22. decembra 1998; Článok 4 preskúmania Súdnej praxe Najvyššieho súdu Ruskej federácie č. 1 (2016).

1 (2016)

V tomto ohľade je kľúčom otázka kvalifikácie týchto komplexných štruktúr súdom. Znenie „môže byť ukončené jednostranne pred plánovaným termínom“ (spolu s odkazom na „oznámenie o ukončení zmluvy“) v skutočnosti znamená, že strany mali na mysli jednostranné odmietnutie plnenia zmluvy. Bez stanovenia dodatočných požiadaviek, okrem smeru „oznámenia o jednostrannom zániku zmluvy“, tieto podmienky v plnej miere zodpovedajú opisu jednostranného odmietnutia vydaného Prezídiom Najvyššieho rozhodcovského súdu Ruskej federácie v znení neskorších predpisov. Vyhláška 9. september 2008 № 5782/08:

„Pre jednostranné odmietnutie vykonať zmluvu týkajúcu sa podnikania jej strán postačuje samotná skutočnosť, že v zákone alebo v dohode zmluvných strán o možnosti jednostranného odmietnutia uviesť zmluvu o možnosti jednostranného odmietnutia.“ \ T

A presne tak je zmluvná podmienka Prezídia Najvyššieho rozhodcovského súdu Ruskej federácie v uznesení č. 13057/09 zo 16. februára 2010 kvalifikovaná

„Na základe bodu 6.2 zmluvy o prenájme môže byť jej platnosť ukončená pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy v prípade ustanovenom v bode 2.4.3 zmluvy, ako aj jednostrannom ukončení zmluvy.

Preto súdy prvej a odvolacej inštancie odôvodnene dospeli k záveru, že v zmluve o prenájme existuje podmienka o možnosti jej predčasného ukončenia na žiadosť prenajímateľa.

Pokiaľ ide o jednostranné odmietnutie splniť zmluvu (jednostranné vypovedanie zmluvy), skutočnosť tohto označenia v dohode strán je dostatočná, neexistujú žiadne dôvody na zváženie konania oddelenia na zápis o ukončení nájomnej zmluvy v štátnom registri “.

Je však možná iná kvalifikácia takýchto zmluvných podmienok, najmä v prípadoch, keď je „jednostranné ukončenie zmluvy“ sprevádzané podmienkami špecifickými pre inštitúciu ukončenia zmluvy. S najväčšou pravdepodobnosťou bola vôľa v tomto prípade nasmerovaná na to, aby mala osoba možnosť jednostranne vystúpiť zo zmluvy, ale bola pochovaná pod takou silnou vrstvou vôle, že ju nie je možné zrekonštruovať. V tejto súvislosti prípad „nemotivovaného zrušenia“, ktorý zvažuje SCES AF ozbrojených síl RF ( Definícia Najvyššieho súdu Ruskej federácie z 08.21.2015 N 310-15С15-4004 v prípade A08-7981 / 2013).

V tomto spore zmluvné strany, ktoré v jednom z ustanovení zmluvy o dlhodobom prenájme ustanovia dôvody na jej skončenie na súde, v inej doložke za predpokladu, že v prípade predčasného ukončenia zmluvy z iných dôvodov sú zmluvné strany povinné písomne ​​oznámiť blížiace sa ukončenie zmluvy vopred jeden rok pred ukončením zmluvy. Čo to znamená? S najväčšou pravdepodobnosťou, že zmluva môže byť zrušená, ale takéto odmietnutie bude platné len o rok neskôr, po jeho oznámení. Poskytnutie takejto veľkej odkladnej lehoty (štyrikrát dlhšie ako výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, bod 2 , Art. 610 Občiansky zákonník Ruskej federácie môže označiť úmysel strán poskytnúť záruky zmluvnej strane, ktorá odmietne zmluvu zmluvnej strany (buď s cieľom nájsť nového nájomcu ako obvykle, alebo nájsť nové priestory). Ak by strany predpokladali, že v tomto prípade by fungoval obvyklý postup ukončenia, neexistoval žiadny rozumný dôvod na vytvorenie takého dlhého časového obdobia. Tento zámer bol však vyslovený tak nedokonale, že súd vyložil toto ustanovenie práve tak, že zaviedol dodatočný postup na vypovedanie zmluvy, pričom žalobu zamietol s ohľadom na nesúlad dodatočných dôvodov zo strany účastníkov konania.

Podobné podmienky zmluvy boli predmetom preskúmania Prezídiom Najvyššieho rozhodcovského súdu v Bratislave. \ T Vyhláška zo dňa 20.10.2011 N 9615/11. V súlade s podmienkami zmluvy bol nájomca oprávnený požadovať predčasné ukončenie zmluvy, s výhradou upozornenia prenajímateľa najmenej 90 dní, s výhradou ich povinnosti zaplatiť nájomné a uhradiť náklady prenajímateľa na služby a údržbu. Súd prvého stupňa sa domnieval, že strany stanovili jednostranné odmietnutie nájomcu plniť zmluvu. Najvyšší súd Najvyššieho súdu RF zmenil a doplnil:

„Podľa doložky 2 článku 450 kódexu môže byť zmluva na žiadosť jednej zo strán vypovedaná rozhodnutím súdu v prípadoch uvedených v zmluve.

V článku 7.5 nájomnej zmluvy sa stanovuje právo nájomcu požadovať predčasné ukončenie zmluvy, ale nie právo jednostranne vypovedať zmluvu v súvislosti s článkom 450 článku 450 kódexu.

Keďže prenajímateľ odmietol zmluvu vypovedať a nebola dosiahnutá príslušná dohoda medzi stranami, nájomca mal právo požadovať, aby bola zmluva ukončená na súde. Nájomca využil toto právo podaním protinároku v tomto prípade.

Nájomca splnil všetky podmienky uvedené v bode 7.5 nájomnej zmluvy tak, ako to zistil súd prvého stupňa, že bol nájomca vopred upozornený na úmysel nájomcu ukončiť nájomný vzťah z dôvodu skončenia pobočky, ale prenajímateľ neposkytol nájomcovi primerané dôvody na odmietnutie vypovedania zmluvy.

Tu, ako vidíme, bol použitý aj úplne nesprávny obrat - „právo jednostranne vypovedať zmluvu“ - ale to nie je ten pravý bod. V prípade, že prvky ukončenia a jednostranné odmietnutie sú zmiešané, nikto nemôže byť poistený proti akejkoľvek interpretácii takýchto podmienok. Pri výklade, ktorý si zvolilo Prezídium Najvyššieho rozhodcovského súdu, je charakteristické, že právomoc osoby ukončiť zmluvný vzťah je tiež jednostranná, je jednoducho sprevádzaná procesnou nadstavbou, ktorá vedie k zániku zmluvy. Úloha súdu pri takomto výklade zmluvných podmienok sa obmedzuje na osvedčovanie včasného jednostranného vyjadrenia vôle osoby, v podstate súd slúži ako notár: potom sa vykoná oznámenie, potom sa zmluva musí ukončiť. Prečo duplicitné subjekty, ak mechanizmus jednostranného odstúpenia od zmluvy je už stanovený a vyrovnaný.

Zmluvné podmienky musia byť rešpektované, bez ohľadu na neuveriteľné podmienky, na ktorých sa strany dohodnú, ide o axiómu. Neexistuje však žiadna záruka, že detektor kovov pri vchode do dvora opraví Occamov holiaci strojček, nesený v kufríku nejakého dobre prečítaného právnika, a neexistuje žiadna záruka, že zmluva pripravená s jeho pomocou zachová rovnováhu záujmov strán. ako jednostranné odmietnutie alebo naopak). Záruka je na zmluve „bez GMO“. Jasnosť myšlienky je prísľubom jasnosti.

Čo to znamená?